• نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان-استان سلیمانیه
  نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان-استان سلیمانیه
 • بازدید سرزده معاون محترم استاندار دکتر حسینی وفرماندار ونماینده محترم مجلس شورای اسلامی دکتر محبی نی
  بازدید سرزده معاون محترم استاندار دکتر حسینی وفرماندار ونماینده محترم مجلس شورای اسلامی دکتر محبی نی
 • بازدید سرزده معاون محترم استاندار دکتر حسینی وفرماندار ونماینده محترم مجلس شورای اسلامی دکتر محبی نی
  بازدید سرزده معاون محترم استاندار دکتر حسینی وفرماندار ونماینده محترم مجلس شورای اسلامی دکتر محبی نی
 • دیدار مدیرعامل نمایشگاه با محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت کشور
  دیدار مدیرعامل نمایشگاه با محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت کشور
 • نمای هوایی از سالنهای نمایشگاه بین المللی میانذوآب
  نمای هوایی از سالنهای نمایشگاه بین المللی میانذوآب
-