• نمایشگاه بین المللی در یک نگاه
  نمایشگاه بین المللی در یک نگاه
 • بزرگداشت روز جهانی صنعت نمایشگاهی
  بزرگداشت روز جهانی صنعت نمایشگاهی
 • نظریه اقتصادی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره در رابطه با مسائل اقتصادی و نقدینگی
 • نمایشگاه و جشنواره فروش تابستانه
 • مدیریت مجتمع نمایشگاههای دائمی و بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی(میاندوآب)
  مدیریت مجتمع نمایشگاههای دائمی و بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی(میاندوآب)
-