• نظریه اقتصادی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره در رابطه با مسائل اقتصادی و نقدینگی
 • حکم انتصاب خانم جمالی به سرپرستی امور نمایشگاهی
 • نمایشگاه و جشنواره فروش تابستانه
 • مرکز تجاری میان مدت با معرفی توانمندیهای تولیدی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان عراق
  مرکز تجاری میان مدت با معرفی توانمندیهای تولیدی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان عراق
 • مرکز تجاری میان مدت به همراه معرفی توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان عراق، شهر ار بیل
  مرکز تجاری میان مدت به همراه معرفی توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان عراق، شهر ار بیل
 • مدیریت مجتمع نمایشگاههای دائمی و بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی(میاندوآب)
  مدیریت مجتمع نمایشگاههای دائمی و بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی(میاندوآب)
-