• مجوز برگزاری نمایشگاه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در سه استان اقلیم کردستان عراق از سوی سازمان ت
  مجوز برگزاری نمایشگاه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در سه استان اقلیم کردستان عراق از سوی سازمان ت
 • بازدید سرزده معاون محترم استاندار دکتر حسینی وفرماندار ونماینده محترم مجلس شورای اسلامی دکتر محبی نی
  بازدید سرزده معاون محترم استاندار دکتر حسینی وفرماندار ونماینده محترم مجلس شورای اسلامی دکتر محبی نی
 • بازدید سرزده معاون محترم استاندار دکتر حسینی وفرماندار ونماینده محترم مجلس شورای اسلامی دکتر محبی نی
  بازدید سرزده معاون محترم استاندار دکتر حسینی وفرماندار ونماینده محترم مجلس شورای اسلامی دکتر محبی نی
 • بازدید سرزده معاون محترم استاندار دکتر حسینی وفرماندار ونماینده محترم مجلس شورای اسلامی دکتر محبی نی
  بازدید سرزده معاون محترم استاندار دکتر حسینی وفرماندار ونماینده محترم مجلس شورای اسلامی دکتر محبی نی
 • دیدار مدیرعامل نمایشگاه با محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت کشور
  دیدار مدیرعامل نمایشگاه با محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت کشور
 • نمای هوایی از سالنهای نمایشگاه بین المللی میانذوآب
  نمای هوایی از سالنهای نمایشگاه بین المللی میانذوآب
 • عکس هوایی از نمایشگاه بین المللی سایت میاندوآب
  عکس هوایی از نمایشگاه بین المللی سایت میاندوآب
 • مدیریت مجتمع نمایشگاههای دائمی و بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی(میاندوآب)
  مدیریت مجتمع نمایشگاههای دائمی و بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی(میاندوآب)
-