• نمایشگاه  بین المللی در یک نگاه
    نمایشگاه بین المللی در یک نگاه
  • نظریه اقتصادی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره در رابطه با مسائل اقتصادی و نقدینگی
  • مدیریت مجتمع نمایشگاههای دائمی و بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی(میاندوآب)
    مدیریت مجتمع نمایشگاههای دائمی و بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی(میاندوآب)
-