• نشست هم اندیشی مدیران عامل مراکز نمایشگاهی کشور با حضور مدیریت شرکت نمایشگاه بین المللی جنوب استان آ
  نشست هم اندیشی مدیران عامل مراکز نمایشگاهی کشور با حضور مدیریت شرکت نمایشگاه بین المللی جنوب استان آ
 • نشست هم اندیشی مدیران عامل مراکز نمایشگاهی کشور با حضور مدیریت شرکت نمایشگاه بین المللی جنوب استان آ
  نشست هم اندیشی مدیران عامل مراکز نمایشگاهی کشور با حضور مدیریت شرکت نمایشگاه بین المللی جنوب استان آ
 • نشست هم اندیشی مدیران عامل مراکز نمایشگاهی کشور با حضور مدیریت شرکت نمایشگاه بین المللی جنوب استان آ
  نشست هم اندیشی مدیران عامل مراکز نمایشگاهی کشور با حضور مدیریت شرکت نمایشگاه بین المللی جنوب استان آ
 • برنامه نمایشگاه دائمی و بین المللی حنوب استان آذربایجان غربی در شش ماهه دوم سال 1397
  برنامه نمایشگاه دائمی و بین المللی حنوب استان آذربایجان غربی در شش ماهه دوم سال 1397
  برنامه نمایشگاه دائمی و بین المللی حنوب استان آذربایجان غربی در شش ماهه دوم سال 1397
 • نمایشگاه بین المللی میاندوآب در یک نگاه
  نمایشگاه بین المللی میاندوآب در یک نگاه
 • مدیریت مجتمع نمایشگاههای دائمی و بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی(میاندوآب)
  مدیریت مجتمع نمایشگاههای دائمی و بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی(میاندوآب)
-