• نامه تشکر جناب آقای بهزاد، رایزن محترم ایران در عراق، بابت برگزاری موفق نمایشگاه اختصاصی ایران در عر
  نامه تشکر جناب آقای بهزاد، رایزن محترم ایران در عراق، بابت برگزاری موفق نمایشگاه اختصاصی ایران در عر
 • تشکر جناب آقای مسجدی، سفیر محترم ایران در عراق بابت برگزاری موفق نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق-سلیم
  تشکر جناب آقای مسجدی، سفیر محترم ایران در عراق بابت برگزاری موفق نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق-سلیم
 • نامه تکشر کنسولگری محترم ایران در سلیمانیه بابت برگزرای موفق نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق-سلیمانیه
  نامه تکشر کنسولگری محترم ایران در سلیمانیه بابت برگزرای موفق نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق-سلیمانیه
 • بازدید سرزده معاون محترم استاندار دکتر حسینی وفرماندار ونماینده محترم مجلس شورای اسلامی دکتر محبی نی
  بازدید سرزده معاون محترم استاندار دکتر حسینی وفرماندار ونماینده محترم مجلس شورای اسلامی دکتر محبی نی
 • بازدید سرزده معاون محترم استاندار دکتر حسینی وفرماندار ونماینده محترم مجلس شورای اسلامی دکتر محبی نی
  بازدید سرزده معاون محترم استاندار دکتر حسینی وفرماندار ونماینده محترم مجلس شورای اسلامی دکتر محبی نی
 • دیدار مدیرعامل نمایشگاه با محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت کشور
  دیدار مدیرعامل نمایشگاه با محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت کشور
 • نمای هوایی از سالنهای نمایشگاه بین المللی میانذوآب
  نمای هوایی از سالنهای نمایشگاه بین المللی میانذوآب
-